Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Có 45546 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Tân Bình Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 4 4412 công ty, Phường 2 4373 công ty, Phường 13 4081 công ty, Phường 12 3879 công ty, Phường 15 3374 công ty, Phường 14 2441 công ty, Phường 10 1401 công ty, Phường 11 1370 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện