Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Có 18355 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 2158 công ty, Phường 2 1809 công ty, Phường 7 1346 công ty, Phường 8 1289 công ty, Phường 10 1112 công ty, Phường 15 884 công ty, Phường 11 800 công ty, Phường 12 738 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện