Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Có 18355 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 2121 công ty, Phường 2 1795 công ty, Phường 7 1333 công ty, Phường 8 1270 công ty, Phường 10 1069 công ty, Phường 15 870 công ty, Phường 11 768 công ty, Phường 5 720 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện