Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Có 18354 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 2059 công ty, Phường 2 1778 công ty, Phường 7 1312 công ty, Phường 8 1181 công ty, Phường 10 1044 công ty, Phường 15 867 công ty, Phường 11 740 công ty, Phường 5 703 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện