Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Có 18355 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 2277 công ty, Phường 2 1840 công ty, Phường 7 1366 công ty, Phường 8 1296 công ty, Phường 10 1177 công ty, Phường 15 936 công ty, Phường 11 870 công ty, Phường 5 764 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện