Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Có 17,548 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 1,952 công ty, Phường 2 1,718 công ty, Phường 7 1,270 công ty, Phường 8 1,075 công ty, Phường 10 985 công ty, Phường 15 815 công ty, Phường 11 707 công ty, Phường 5 693 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện