Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 8 Hồ Chí Minh

Có 14071 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 8 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 8 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 4 1550 công ty, Phường 5 1537 công ty, Phường 16 1086 công ty, Phường 6 930 công ty, Phường 7 896 công ty, Phường 2 688 công ty, Phường 3 607 công ty, Phường 1 560 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện