Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 8 Hồ Chí Minh

Có 12573 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 8 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 8 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 4 1513 công ty, Phường 5 1494 công ty, Phường 16 1058 công ty, Phường 6 876 công ty, Phường 7 842 công ty, Phường 2 656 công ty, Phường 3 575 công ty, Phường 1 541 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện