Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 8 Hồ Chí Minh

Có 12573 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 8 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 8 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 4 1534 công ty, Phường 5 1514 công ty, Phường 16 1073 công ty, Phường 6 915 công ty, Phường 7 867 công ty, Phường 2 674 công ty, Phường 3 584 công ty, Phường 1 550 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện