Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 8 Hồ Chí Minh

Có 12236 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 8 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 8 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 4 1504 công ty, Phường 5 1484 công ty, Phường 16 1045 công ty, Phường 7 840 công ty, Phường 6 839 công ty, Phường 2 637 công ty, Phường 3 556 công ty, Phường 1 531 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện