Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 8 Hồ Chí Minh

Có 12,011 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 8 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 8 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 4 1,493 công ty, Phường 5 1,469 công ty, Phường 16 1,044 công ty, Phường 7 836 công ty, Phường 6 830 công ty, Phường 2 624 công ty, Phường 3 547 công ty, Phường 1 529 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện