Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 8 Hồ Chí Minh

Có 12519 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 8 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 8 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 4 1506 công ty, Phường 5 1490 công ty, Phường 16 1050 công ty, Phường 6 856 công ty, Phường 7 842 công ty, Phường 2 646 công ty, Phường 3 567 công ty, Phường 1 539 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện