Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 8 Hồ Chí Minh

Có 12573 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 8 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 8 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 4 1527 công ty, Phường 5 1504 công ty, Phường 16 1064 công ty, Phường 6 905 công ty, Phường 7 843 công ty, Phường 2 665 công ty, Phường 3 583 công ty, Phường 1 543 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện