Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 5 Hồ Chí Minh

Có 12452 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 5 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 5 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 857 công ty, Phường 2 854 công ty, Phường 14 785 công ty, Phường 4 772 công ty, Phường 1 743 công ty, Phường 11 672 công ty, Phường 7 642 công ty, Phường 5 522 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện