Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 5 Hồ Chí Minh

Có 13658 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 5 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 5 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 916 công ty, Phường 2 887 công ty, Phường 14 851 công ty, Phường 4 846 công ty, Phường 1 776 công ty, Phường 11 723 công ty, Phường 7 698 công ty, Phường 8 581 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện