Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 5 Hồ Chí Minh

Có 12422 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 5 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 5 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 2 829 công ty, Phường 9 809 công ty, Phường 14 763 công ty, Phường 4 744 công ty, Phường 1 712 công ty, Phường 11 634 công ty, Phường 7 626 công ty, Phường 5 508 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện