Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 5 Hồ Chí Minh

Có 12452 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 5 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 5 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 882 công ty, Phường 2 861 công ty, Phường 14 809 công ty, Phường 4 795 công ty, Phường 1 750 công ty, Phường 11 683 công ty, Phường 7 649 công ty, Phường 5 533 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện