Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 5 Hồ Chí Minh

Có 12452 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 5 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 5 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 2 843 công ty, Phường 9 826 công ty, Phường 14 768 công ty, Phường 4 747 công ty, Phường 1 722 công ty, Phường 11 647 công ty, Phường 7 634 công ty, Phường 5 516 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện