Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 3 Hồ Chí Minh

Có 23644 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 3 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 3 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 6 4745 công ty, Phường 7 2671 công ty, Phường 8 1177 công ty, Phường 4 1086 công ty, Phuờng 5 1074 công ty, Phường 9 1033 công ty, Phường 11 866 công ty, Phường 14 794 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện