Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 3 Hồ Chí Minh

Có 26987 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 3 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 3 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 6 4897 công ty, Phường 7 2913 công ty, Phường 8 1344 công ty, Phường 4 1205 công ty, Phuờng 5 1172 công ty, Phường 9 1111 công ty, Phường 14 935 công ty, Phường 11 920 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện