Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 3 Hồ Chí Minh

Có 23726 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 3 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 3 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 6 4785 công ty, Phường 7 2721 công ty, Phường 8 1180 công ty, Phuờng 5 1102 công ty, Phường 4 1087 công ty, Phường 9 1061 công ty, Phường 11 869 công ty, Phường 14 815 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện