Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 3 Hồ Chí Minh

Có 23728 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 3 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 3 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 6 4880 công ty, Phường 7 2841 công ty, Phường 8 1244 công ty, Phuờng 5 1133 công ty, Phường 4 1118 công ty, Phường 9 1107 công ty, Phường 11 912 công ty, Phường 14 856 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện