Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 3 Hồ Chí Minh

Có 23729 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 3 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 3 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 6 4856 công ty, Phường 7 2792 công ty, Phường 8 1190 công ty, Phuờng 5 1128 công ty, Phường 4 1099 công ty, Phường 9 1092 công ty, Phường 11 884 công ty, Phường 14 842 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện