Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 11 Hồ Chí Minh

Có 10482 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 11 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 11 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 15 1225 công ty, Phường 5 977 công ty, Phường 8 718 công ty, Phường 3 451 công ty, Phường 11 421 công ty, Phường 10 419 công ty, Phường 16 408 công ty, Phường 14 398 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện