Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 11 Hồ Chí Minh

Có 10513 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 11 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 11 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 15 1227 công ty, Phường 5 982 công ty, Phường 8 740 công ty, Phường 3 455 công ty, Phường 10 430 công ty, Phường 11 429 công ty, Phường 16 408 công ty, Phường 14 406 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện