Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 11 Hồ Chí Minh

Có 10511 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 11 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 11 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 15 1455 công ty, Phường 5 1119 công ty, Phường 8 846 công ty, Phường 3 484 công ty, Phường 10 478 công ty, Phường 11 466 công ty, Phường 13 439 công ty, Phường 16 431 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện