Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 11 Hồ Chí Minh

Có 10513 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 11 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 11 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 15 1267 công ty, Phường 5 1009 công ty, Phường 8 763 công ty, Phường 3 460 công ty, Phường 10 443 công ty, Phường 11 435 công ty, Phường 16 415 công ty, Phường 14 411 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện