Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 11 Hồ Chí Minh

Có 10513 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 11 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 11 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 15 1319 công ty, Phường 5 1027 công ty, Phường 8 789 công ty, Phường 3 477 công ty, Phường 10 464 công ty, Phường 11 435 công ty, Phường 16 419 công ty, Phường 14 411 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện