Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 11 Hồ Chí Minh

Có 10,136 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 11 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 11 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 15 1,213 công ty, Phường 5 967 công ty, Phường 8 696 công ty, Phường 3 423 công ty, Phường 10 412 công ty, Phường 11 404 công ty, Phường 14 379 công ty, Phường 16 365 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện