Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận 11 Hồ Chí Minh

Có 10275 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 11 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 11 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 15 1220 công ty, Phường 5 970 công ty, Phường 8 708 công ty, Phường 3 430 công ty, Phường 11 415 công ty, Phường 10 414 công ty, Phường 14 393 công ty, Phường 16 387 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện